גרסה 06 – נובמבר 2020
תנאי שימוש באתר החנות העסקי ת
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן: "בזק"( הינה מקימת אתר החנות העסקית )להלן: "אתר
החנות העסקית "( ומפעילתו. תנאי שימוש אלה מצטרפים ומתווספים לתנאים הכלליים לשימוש באתר
בזק באינטרנט.
אתר החנות העסקית נועד לשימוש הלקוחות העסקיים של בזק לצורך רכישת ציוד או הזמנת שירות )להלן
גם: "מוצר"(. כל שימוש מסחרי או אחר למטרות רווח )בין בתמורה ובין ללא תמורה( אסור ללא קבלת
הסכמה מראש ובכתב מבזק.
השימוש בלשון זכר נעשה למען הנוחות בלבד. תנאים אלו, בנוסף לתנאים הכלליים לשימוש באתר בזק,
חלים על משתמשי אתר החנות העסקית. במקרה של סתירה תגברנה הוראות תנאי השימוש של החנות
העסקית.
אנא קרא תנאי שימוש אלו בקפידה ובעיון, שכן כניסה לאתר החנות העסקית או שימוש בתכניו כמוה
כהסכמה וקבלה של התנאים הקבועים להלן, ללא כל הסתייגות או התניה מצידך. בזק שומרת על זכותה
לעדכן את תנאי השימוש באתר החנות העסקית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה
כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי מתנאי השימוש יחול מרגע פרסומו.
כללי
1
. אתר החנות העסקית מציע ללקוחות העסקיים של בזק )המשוייכים במערכות בזק כלקוחות החטיבה
העסקית( שאין להם חובות כלפי בזק, לרכוש ציוד ו להזמין שירות )לרבות אפליקציה( באמצעות
חשבון הטלפון של בזק. בנוסף לכך, גם לקוחות בזק המוגדרים במערכות בזק כלקוחות "סוהו"
)ומשוייכים לחטיבה הפרטית(, יוכלו לרכוש מוצרים כאמור, בכפוף לכך ששווייה הכולל של העסקה
הוא עד 1,000 ₪ ושחשבון הטלפון במהלך ששת החודשים שקדמו לעסקה משולם באמצעות
הוראת קבע המכובדת על ידי הבנק.
2
. תמונות המוצרים המוצגים באתר החנות העסקית הם להמחשה בלבד. המוצרים בחנות העסקית
הינם של ספקי החנות העסקית והצגתם נעשית על ידי הספקים, באחריותם הבלעדית והמלאה
ובכפוף למלאי זמין. בעת ביצוע הזמנה יש לברר את כל הפרטים לגבי המוצר באופן עצמאי. מוקד
השירות של בזק יעניק מענה בעניין זה בשאלות כלליות או לתמיכה בפעולות באתר.
3
. מחיר המוצרים המוצגים באתר החנות העסקית הינו ללא מע"מ.
גרסה 06 – נובמבר 2020
4
4 . על אף שהזמנת המוצר תעשה באמצעות החנות העסקית של בזק, ההתקשרות הישירה היא בין
הלקוח לבין ספק המוצר. בזק אינה אחראית בשום צורה שהיא לטיב המוצר ואיכות, לתנאי אספקתו
ולאחריות בגינו. הספק הוא האחראי הבלעדי לאיכות המוצר, לאספקתו במועד לאחריות בגינו
ולשירותי תמיכה ותחזוקה, ככל שישנם.
5
5 . הליך הרכישה באתר החנות העסקית נעשה באמצעות מילוי טופס המצוי באתר אשר נחתם
בחתימה דיגיטאלית, לאחר אימות של מורשיי החתימה מטעם הלקוח המזמין. הלקוח יוכל להתעדכן
באשר לסטטוס ההזמנה באמצעות האתר – עד לקבלת אישור בזק להזמנה )באמצעות האתר(.
6
6 . הרכישה תתבצע באמצעות מורשה החתימה של הלקוח בלבד, כפי שמעודכן במערכות בזק.
7
7 . בזק שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לבטל או לסרב לספק את המוצר המוזמן בכל מקרה של
מסירת מידע שאינו נכון או מעודכן או שלם או מדויק בזמן ההזמנה או לאחריה.
תנאי השימו ש
8
8 . בכניסתך לאתר החנות העסקית הנך מסכים לתנאי השימוש באתר בזק ולתנאי השימוש של החנות
העסקית כפי שיהיו מעת לעת. אינך רשאי לעשות באתר החנות העסקית שימוש אחר מזה המצויין
לעיל ולהלן, אלא באישור מראש ובכתב מבזק. במקרה שאינך מסכים לתנאי השימוש כאמור, הינך
זכאי להפסיק לאלתר את השימוש באתר החנות העסקית. בזק שומרת לעצמה הזכות להפסיק
שימושך באתר החנות העסקית אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש או מכל סיבה סבירה
אחרת.
9
9 . בעשותך שימוש באתר החנות העסקית, הינך מתחייב, כי לא תעשה באתר החנות העסקית כל
שימוש המנוגד להוראות כל דין, לתנאי השימוש באתר בזק ולתנאי השימוש באתר החנות העסקית.
השימוש באתר החנות העסקית על ידך כפוף לכל חוק ותקנה של הדין הישראלי ו הבינלאומי, במידה
וחל, ותישא באחריות הבלעדית לכל מעשה ומחדל שייעשה באמצעות חשבונך ו סיסמתך והחומרה
ו התוכנה שברשותך, ובכלל זה לתוכן המסרים והמידע שתעביר באמצעות השימוש באתר החנות
העסקית.
10
10 . בעשותך שימוש באתר החנות העסקית הינך מצהיר כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
10.1
10.1 . התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות, אך לא רק, נציג, שלוח, עובד או מנהל של חברה, וכן
מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם וגוף כלשהו.
גרסה 06 – נובמבר 2020
10.2
10.2 . שליחה או שידור של חומר שקרי, פוגע , מטעה , וחומר אשר נועד להערים או להטעות על
משתמש או גוף כלשהו.
10.3
10.3 . שליחה ושידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן
להרוס, להפריע, להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים או השרתים או החומרה או
התוכנה אשר מצויות בשימוש בזק לצורך אספקת השירותים או התכנים המוצעים באתר
החנות העסקית.
10.4
10.4 . הפצת דואר זבל לשרתי אתר החנות העסקית או הצפתם בכל דואר אחר.
10.5
10.5 . שינוי או עיבוד או העתקה או שאיבת מידע או התאמה או מתן רישיון משנה או תרגום או
מכירה או ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת או פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי
הקוד המרכיבים את אתר החנות העסקית, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה כלפי
החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
10.6
10.6 . פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות
באתר החנות העסקית או אשר מוקנות לחברה או לצד ג' כלשהו.
10.7
10.7 . שימוש באתר החנות העסקית או בחלק ממנו במסגרת של אתרי אינטרנט אחרים, בין השאר
ובמיוחד, הצבת אתר החנות העסקית או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ) FRAME )
או כחלק מאתר אחר ) MIRROR (, או שימוש בתכנים של אתר החנות העסקית )בין היתר
ובמיוחד באמצעות DEEP ללא הסכמתה הכתובה ומראש של החברה.
10.8
10.8 . שימוש בכל רובוט, "תולעת", מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר
אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר או לפגוע באתר החנות העסקית, או כלי כאמור אשר
מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר החנות העסקית.
להפריע בכל דרך או לקטוע את אתר החנות העסקית )לרבות על ידי הפרעה לפעולת
השרת או לרשת המחשבים המחוברת אליו(, או להפר באופן זה או אחר את הדרישות
והפרוצדורות של אתר החנות העסקית.
10.9
10.9 . שימוש שנועד להתחקות או לפגוע בפרטיות או להטריד בכל דרך שהיא כל אדם או ארגון .
10.10
10.10 . לאסוף או לאגור מידע אישי או עסקי על מנויים או משתמשים באתר החנות העסקית לשם
מטרות כלכליות או מטרות הנוגדות כל דין. שימושים של כל מידע המופיע באתר החנות
העסקית באופן העלול לפגוע במפעילת אתר החנות העסקית או באדם או בארגון אשר המידע
רלוונטי להם.
גרסה 06 – נובמבר 2020
אחריות
11
11 . הינך מסכים, כי המידע המופיע באתר החנות העסקית עומד לרשותך כמו שהוא ואין לראות
במידע המסופק משום התחייבות או מצג, בין מפורש או לא, כלפיך או כלפי צד ג' כלשהו, בנוגע
למהימנותו, מידת הדיוק שבו והתאמתו למטרה מסוימת כלשהי. ידוע לך, כי כל מידע מכל סוג
שהוא באתרים מקושרים, לרבות מידע מסחרי, הינו באחריות גורמים אחרים וידוע לך כי הוא עלול
להיות שגוי או חסר או חלקי. בזק אינה אחראית לגבי נכונותם או דיוקם או רמתם או איכותם של
התכנים או כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות או בכל תוכן מידע פרסומות
מוצרים ושירותים והם עשויים לכלול אי דיוקים או טעויות. שינויים ועדכונים מבוצעים במידע באופן
שוטף לפי שיקול דעת בלעדי של בזק או של הספקים ללא צורך במתן הודעה כלשהי. האחריות
למידע ביחס למוצרים טיבם איכותם מחירם וכל המידע הנמסר לגביהם מכל סוג שהוא הוא
באחריות הספק בלבד.
הינך מביע הסכמתך, כי בזק לא תהיה אחראית בכל דרך לתוכן המוצג ולתוכן המסרים שיועברו
על ידך באמצעות אתר החנות העסקית או על ידי גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או
במסרים או בתכנים, בין אם נשלחו או התקבלו על ידך ובין אם לאו.
12
12 . למען הסר ספק, מובהר ומוסכם, כי המידע המסחרי המצוי באתר החנות העסקית מוצג לעיון ולשיקול
דעת בלעדי של המזמין. אין בזק ממליצה בפניך על מוצר זה או אחר. כל הסתמכות על המידע
המפורסם תיעשה על ידך לפי שיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך.
13
13 . למרות שבזק נוקטת בכל אמצעי סביר להבטחת אתר החנות העסקית, קיים סיכון של חדירה למאגרי
המידע של אתר החנות העסקית, לרבות ביצוע פעולות בשמה ללא הסכמתה או על ידי מי שלא
הורשה לכך על ידה. בזק לא אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל אחד מהבאים: נזק )כלכלי או
נפשי או אחר( אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לרכושך או
לכל צד שלישי או לרכושו בשל השימוש בתכנים אלו )לרבות אך לא רק כתוצאה מנגיפי מחשב( או
בשל הורדה של כל חומר מאתר החנות העסקית או מהתוכנה או מידע שהורד או הושג על ידך
בדרך השימוש באתר.
14
14 . בזק אינה אחראית לכך שהשירותים המסופקים באתר החנות העסקית ולפיו יהיו ללא הפרעות או
תקלות. בזק תעשה ככל יכולתה למזער תקלות או אספקת השירותים המסופקים במסגרת אתר
החנות העסקית )לא כולל אספקת מוצרים שהוזמנו שהיא באחריותם הבלעדית של הספקים (.
גרסה 06 – נובמבר 2020
15
15 . בזק רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסגור את אתר החנות העסקית או לשנות מעת לעת את
מבנהו או מראהו או זמינותם של המוצרים המוצגים בו ללא צורך בהודעה מראש.
הינך אחראי באופן מלא לכל פעילות בחשבונך ולבזק לא תהיה כל אחריות לפעולות המבוצעות תוך
שימושך באתר החנות העסקית.
16
16 . בזק לא תישא בכל נזק שייגרם על ידה כתוצאה מהשגת פרטיך על ידי אחרים, למרות אמצעי ההגנה
בהם היא נוקטת, כתוצאה מטעות או תקלה של בזק, קל וחומר ביחס לנזק כאמור תוצאת פעולת
ספקים.
17
17 . בזק תימנע ככל האפשר מלמסור פרטיך האישיים לצד שלישי, אלא אם תמצא כי פעולותיך באתר
החנות העסקית נעשות לשם תרמית או אם תחויב לכך בצו שיפוטי או על פי כל דין או בשל איום
שיינקטו נגדה צעדים משפטיים )פליליים או אזרחיים ( בגין פעולות שעשית או נעשו מטעמך באתר
החנות העסקית. לעניין סעיף זה מובהר, כי בזק תהא רשאית להעביר במקרים מסויימים את פרטי
הלקוח לידי ספק המוצר המוזמן על ידך, וזאת לצורך קבלת הבהרות או השלמות לצורך השלמת
ההזמנה.
18
18 . הינך מתחייב לפצות מראש את בזק, על פי דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה או דרישה לפיצוי
מטעם צד שלישי, לרבות שכר טרחה והוצאות סבירות, שנבעו או ינבעו מהשימוש שלך באתר החנות
העסקית או הפרת או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של אדם או גוף אחר לרבות
בגין משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך או סיסמתך.